Salgs- og leveringsbetingelser, Aluscan Korsør ApS

 
 
1.Generelt
 
1.1 Aluscan ApS salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved samtlige leverancer fra Aluscan ApS, med mindre andre aftaleforhold skriftligt er accepteret af Aluscan ApS. Ved eventuelle tvister mellem købers handelsvilkår og nærværende betingelser, er det Aluscan ApS betingelser der til en enhver tid er gældende.
 
1.2 Kundens egne generelle indkøbsbetingelser, særlige betingelser anført i kundens ordre eller lignende er ikke gældende for parternes samhandel, medmindre de er godkendt skriftligt af Aluscan ApS.
 
2.Tilbud
 
2.1 Tilbud fra Aluscan ApS i skriftlig form er, hvis intet andet er skriftligt godkendt, gældende i 3 måneder fra tilbudsdatoen. Tilbuddet skal fra køber skriftligt accepteres overfor Aluscan ApS inden udløb af denne tilbudsgyldighed – acceptdato. Køber er ansvarlig for, at samtlige kravspecifikationer via tilbudsanmodningen er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.
 
2.2 Hvis der er aftalt priser som led i løbende samhandel/enhedspriser kan Aluscan ApS varsle ændringer i pris og betingelser med et skriftligt varsel på 14 dage. Priser og vilkår for en løbende samhandel bortfalder, hvis der ikke har været angivet ordrer i henhold til samhandelsaftalen i en periode på 3 måneder. Priser og vilkår skal herefter genforhandles.
 
3.Priser og prisoverslag
 
3.1 Priser er eksklusive emballage og den til enhver tid gældende moms, øvrige afgifter samt eventuelle pålagte særskatter. Prisoverslag er kun vejledende og uden hæftelse for Aluscan ApS, uanset afvigelsens størrelse, mellem endelig pris og prisoverslag. Ved udefra kommende omkostninger – herunder, men ikke begrænset til – forøgelser i skatter og afgifter, som Aluscan ApS ingen indflydelse har på, forbeholder Aluscan ApS sig ret til at forhøje prisen. Priserne gælder ab fabrik medmindre andet er skriftligt aftalt.
 
4.Ordre
 
4.1 Det er købers ansvar overfor sælger, der ved ordreafgivelsen, via rekvisition forelægger fyldestgørende oplysninger om behandlingen herunder men ikke begrænset til placering af ophængsmærker, synlig overflade, mylag, farve samt øvrige produktions/produktspecifikke krav. Alle tekniske specifikationer afgivet af Aluscan ApS er med forbehold for ændringer. Aluscan ApS forbeholder sig således ret til uden varsel at udføre nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Hvis et emne/ordre ikke kan behandles, uanset af hvilken årsag, er køber forpligtet til at betale for forsøget i form af medgået tid samt anvendt materialer.
 
5.Leveringstid
 
5.1 Leveringstiden fastsættes individuelt af Aluscan ApS. Ordre ligger klar til afhentning fra kl. 14.00 på afhentningsdagen. Aluscan ApS beregner leveringstiden fra efterfølgende produktionsdag, hvor Aluscan ApS har modtaget købers emner og samtlige produktions/produktspecifikke krav. Hvis samtlige produktions/produktspecifikke krav ikke er fremkommet ved ordremodtagelsen beregnes leveringstiden fra det tidspunkt hvor Aluscan ApS har modtaget disse. Hvis andet ikke er skriftligt aftalt, beregnes en produktionsdag til leveringstidspunktet som transportdag ved levering. Aluscan ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber, hvis købers emner ikke afhentes senest 8 dage efter disse er stillet til købers disposition for afhentning. Ved leveringstids overskridelse med mere end 30 dage, har køber ret til at ophæve den indgående aftale. Ophævelsen der er købers eneste misligholdelsesbeføjelse skal ske skriftligt. Køber kan ikke overfor Aluscan ApS rette noget erstatningskrav i tilfælde af forsinket eller manglende levering.
 
6.Spild
 
6.1 Ved større ordrer må forventes et spild mellem 1-3 %. Køber kan ikke gøre krav gældende i denne anledning.
 
7.Forsikring
 
7.1 Køber er i egen interesse forpligtet til at nødvendig forsikring mod skader og bortkomst af emner i Aluscan ApS besiddelse er tegnet. Aluscan ApS har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for emner der er leveres af køber.
 
8.Betaling
 
8.1 Betalingsbetingelserne er notte kontant hvis intet andet er aftalt. Ved forsinket betaling beregnes 50 kr. i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 1-3 % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.
 
8.2 En eventuel reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling af købesummen.
 
9.Ansvar
 
9.1 Hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål, påhviler ikke Aluscan ApS ansvar. Aluscan ApS kan ikke gøres ansvarlig overfor den rådgivning der er ydet i forbindelse med projektering for køber, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale mellem parterne.
 
10.Købelov
 
10.1 I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, andet mekanisk og elektronisk udstyr, NL 92, det betingelserne går forud herfor.
 
11.Reklamation
 
11.1 Ved afhentning af produkter på Aluscan ApS plads, skal kunden foretage gennemgang af produkterne for fejl og mangler, herunder kvantitets mangler på Aluscan ApS plads. Foretages gennemgangen ikke har Aluscan ApS ikke noget ansvar for synlige fejl og mangler.
 
11.2 Ved enhver reklamation skal Aluscan ApS have adgang til at besigtige den leverede varer, eller mistes retten til at gøre et mangelkrav gældende.
 
11.3 Kunden skal gøre eventuelle mangler gældende overfor Aluscan ApS senest 12 måneder efter levering.
 
12.Returvarer
 
12.1 Returnering af mangelfuld leverance skal altid foregå i henhold til Aluscan ApS skriftlige anvisninger og instruktioner. Foretages returneringen af leverancen fra købers side ikke efter Aluscan ApS anvisninger og instruktioner, beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre oprindelige eller efterfølgende krav vedr. mangler gældende.
 
13.Force Majeure
 
13.1 Aluscan ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af leveringstidsforpligtelser, hvis forholdende skyldes omstændigheder som Aluscan ApS er uden indflydelse på som følge af force majeure. Samme forhold gør sig gældende hvis en af Aluscan ApS antaget underleverandør har samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure optrådte hos Aluscan ApS selv. Ved force majeure har Aluscan ApS valget mellem at hæve handlen eller dele heraf, levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Krig, naturkatastrofer, mobilisering, borgerlige uroligheder, import/eksportforbud, valutarestriktioner, svigtende forsyninger af råmateriale/transportmuligheder. Mangel på arbejdskraft herunder strejke, lockout. Begrænsninger af den sædvanlige produktionsgang såsom ildebrand, ulykker, beskadigelser på produktionsapparat.
 
14.Tvister m.v.
 
14.1 Eventuelle tvister parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med retten i Næstved som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.
 
15.Produktansvar
 
15.1 Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL 92, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og Aluscan ApS i henhold til pkt. 36 sidste punktum, afgøres efter pkt. 13 i betingelserne. Aluscan ApS ansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige 100.000 kr.
 
16.Anden regulering
 
16.1 International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske.