HANDELSBETINGELSER

/Handelsbetingelser
Handelsbetingelser2018-03-16T08:57:18+00:00

HANDELSBETINGELSER

1. Generelt

 • AluScan ApS salgs – og leveringsbetingelser (“betingelser”) anvendes ved samtlige leverancer fra AluScan ApS, med mindre andre aftaleforhold skriftligt er accepteret af AluScan ApS. Ved eventuelle tvister mellem købers handelsvilkår og nærværende betingelser, er det AluScan ApS betingelser der til en hver tid er gældende.

2. Tilbud

 • Tilbud fra AluScan ApS i skriftlig form er, såfremt intet andet er skriftligt godkendt, gældende i 3 mdr. fra tilbudsdatoen. Tilbudet skal fra køber skriftligt accepteres overfor AluScan ApS inden udløb af denne tilbudsgyldighed – acceptdato. Køber er ansvarlig for, at samtlige kravspecifikationer via tilbudsanmodningen er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

3. Priser og prisoverslag

 • Priser er eksklusiv emballage og den til en hver tid gældende moms, øvrige afgifter samt eventuelle pålagte særskatter. Prisoverslag er kun vejledende og uden hæftelse for AluScan ApS, uanset afvigelsens størrelse, mellem endelig pris og prisoverslag. Ved udefra kommende omkostninger – herunder , men ikke begrænset til – forøgelser i skatter og afgifter, som AluScan ApS ingen indflydelse har på, forbeholder AluScan ApS sig ret til at forhøje prisen. Priserne gælder ab fabrik med mindre andet er skriftlig aftalt.

4. Ordre

 • Det er købers ansvar overfor sælger, der ved ordreafgivelsen, via rekvisition forelægger fyldestgørende oplysninger om behandlingen, herunder men ikke begrænset til placering af ophængsmærker, synlig overflade, mylag, farve samt øvrige produktions – produktspecifikke krav. Alle tekniske specifikationer afgivet af AluScan ApS er med forbehold for ændringer. AluScan ApS forbeholder sig således ret til uden varsel at udføre nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Såfremt et emne – ordre ikke kan behandles, uanset af hvilken årsag, er køber forpligtiget til at betale for forsøget i form af medgået tid samt anvendt materialer.

5. Leveringstid

 • Leveringstiden fastsættes individuelt. AluScan ApS beregner leveringstiden fra efterfølgende produktionsdag, hvor AluScan ApS har modtaget købers emner og samtlige produktions – produktspecifikke krav. Såfremt samtlige produktions – produktspecifikke krav ikke er fremkommet ved ordremodtagelsen beregnes leveringstiden fra det tidspunkt hvor AluScan ApS har modtaget disse. Hvis andet ikke er skriftlig aftalt, beregnes en produktionsdag til leveringstidspunktet som transportdag ved levering. AluScan ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber, såfremt købers emner ikke afhentes senest 8 dage efter disse er stillet til købers disposition for afhentning. Ved leveringstids overskridelse med mere end 30 dage, har køber ret til at ophæve den indgåede aftale. Ophævelsen der er købers eneste misligholdelsesbeføjelse skal ske skriftligt. Køber kan ikke overfor AluScan ApS rette noget erstatningskrav i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

6. Spild

 • Ved større ordrer må påregnes et spild på mellem 1 – 3 %. Køber kan ikke gøre krav gældende i denne anledning.

7. Forsikring

 • Køber er i egen interesse forpligtet til at fornøden forsikring mod skader eller bortkomst af emner i AluScan ApS besiddelse er tegnet. AluScan ApS har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for emner der er leveret af køber.

8. Betaling

 • Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes 2 % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

9. Ansvar

 • Hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål påhviler ikke AluScan ApS ansvar. AluScan ApS kan ikke gøres ansvarlig overfor den rådgivning der er ydet i forbindelse med projektering for køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale mellem parterne.

10. Købelov

 • I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, andet mekanisk og elektronisk udstyr, NL 92, idet Betingelserne går forud herfor.

11. Reklamation

 • Så snart køber modtager en leverance er køber forpligtet til at foretage de nødvendige inspektioner med henblik på hvorvidt leverancen kan konstateres i overensstemmelse med de aftalte forhold. Reklamation vedr. en leverance er køber forpligtet til at gøre skriftlig overfor AluScan ApS straks manglen er konstateret, dog senest 14 dage efter modtagelsen af leverancen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangelbeføjelser. Ved synlige transportskader eller manglende collie, skal køber hvis krav skal gøres gældende, give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt der ikke findes et påtegnet fragtbrev, fortaber køber alle mangelbeføjelser. Kan AluScan ApS gøres ansvarlig for mangler eller beskadigelser ved det leverede, er AluScan ApS altid berettiget til at frigøre sig for erstatningsansvaret ved at foretage en genbehandling. Ved genbehandling kan køber ikke gøre yderligere krav gældende overfor AluScan ApS. Kan leverancen ikke genbehandles af AluScan ApS, har køber krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb. Der kan ikke rettes erstatningskrav overfor AluScan ApS ved købers ukyndig behandling, transport eller opbevaring af leverede emner. AluScan ApS erstatningsansvar kan aldrig beløbsmæssig overstige DKK 100.000. AluScan ApS er aldrig erstatningsansvarlig for eventuel avancestab, driftstab eller andet indirekte tab.

12. Returvarer

 • Returnering af mangelfuld leverance skal altid forgå i henhold til AluScan ApS skriftlige anvisninger og instruktioner. Foretages returneringen af leverancen fra købers side ikke efter AluScan ApS anvisninger og instruktioner, beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre oprindelige eller efterfølgende krav vedr. mangler gældende.

13. Force Majeure

 • AluScan ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af leveringstidsforpligtelser, hvis forholdende skyldes omstændigheder som AluScan ApS er uden indflydelse på som følge af force majeure. Samme forhold gør sig gældende hvis en af AluScan ApS antaget underleverandør har samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure op-trådte hos AluScan ApS selv. Ved force majeure har AluScan ApS valget mellem at hæve handlen eller dele heraf, levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Krig, naturkatastrofer, mobilisering, borgerlige uroligheder , import – eksportforbud, valutarestriktioner, svigtende forsyninger af råmateriale – transportmuligheder. Mangel på arbejdskraft herunder. Strejke, lockout. Begrænsninger af den sædvanlige produktionsgang såsom ildebrand, ulykker, beskadigelser på produktionsapparat.

14. Twister m.v.

 • Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med retten i Korsør som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

15. Produktansvar

 • Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og AluScan ApS i henhold til pkt. 36 sidste punktum, afgøres efter pkt. 13 i betingelserne. AluScan ApS ansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige DKK 100.000.

16. Anden regulering

 • International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske.