1. Ogólne

Warunki sprzedaży i dostaw AluNord ApS mają zastosowanie do wszystkich dostaw z AluNord ApS, chyba że inne warunki umowy zostały pisemnie zaakceptowane przez AluNord ApS. W przypadku jakichkolwiek sporów między warunkami handlowymi kupującego a niniejszymi warunkami, zawsze obowiązują warunki AluNord ApS.

2. Oferta

Oferty AluNord ApS w formie pisemnej są ważne przez 3 miesiące od daty złożenia oferty, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Oferta musi zostać przyjęta na piśmie od kupującego do AluNord ApS przed upływem terminu ważności tej oferty – terminu przyjęcia. Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie specyfikacje wymagań podane w zapytaniu ofertowym są adekwatne i zawierają wszystkie niezbędne i wystarczające informacje.

3. Ceny i szacunki cenowe

Ceny nie obejmują opakowania, podatku VAT obowiązującego w danym momencie, innych podatków i wszelkich nałożonych podatków specjalnych. Szacunki cenowe mają jedynie charakter orientacyjny i AluNord ApS nie ponoszi odpowiedzialności za różnicę niędzy ceną ostateczną a ceną szacunkową niezależnie od wielkości odchylenia. W przypadku kosztów zewnętrznych – w tym między innymi podwyżek podatków i ceł, na które AluNord ApS nie ma wpływu, AluNord ApS zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny. Ceny obowiązują loco fabryka, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

4. Zamówienie

Obowiązkiem kupującego wobec sprzedawcy, jest w trakcie składania zamówienia, poprzez zgłoszenie zapotrzebowania, przekazuje stosowne informacje o obróbce, w tym między innymi rozmieszczenie miejsc mocowania (zawieszenia), widocznej powierzchni, grubości powłoki, koloru i innych wymagań produkcyjnych – specyficznych dla produktu. Wszystkie specyfikacje techniczne przesłane przez AluNord ApS mogą ulec zmianie. W związku z tym AluNord ApS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w metodzie obróbki bez uprzedzenia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zamówienie nie może zostać zrealizowane, kupujący jest zobowiązany do zapłaty za próbę w postaci poświęconego czasu i zużytych materiałów.

5. Czas realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie. AluNord ApS oblicza czas dostawy od następnego dnia roboczego, w którym AluNord ApS otrzymał artykuły kupującego i kompletną specyfikację – oraz ewentualne wymagania specyficzne dla produktu. Jeśli wszystkie wymagania produkcyjne – specyficzne dla produktu nie pojawiły się w momencie otrzymania zamówienia, czas dostawy liczony jest od momentu, w którym AluNord ApS je otrzyma. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia rozpoczęcia produkcji do dnia dostarczenia artykułów do kupującego. AluNord ApS zastrzega sobie prawo do wystawienia kupującemu faktury, jeśli przedmioty kupującego nie zostaną odebrane w ciągu 8 dni po ich udostępnieniu kupującemu do odbioru. W przypadku przekroczenia czasu dostawy o więcej niż 30 dni kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. Odwołanie, które jest jedynym upoważnieniem kupującego, musi zostać dokonane na piśmie. Kupujący nie może dochodzić odszkodowania od AluNord ApS w przypadku opóźnienia lub braku dostawy.

6. Straty

W przypadku większych zamówień należy spodziewać się strat rzędu 1 – 3%. Kupujący nie może z tego tytułu  składać reklamacji.

7. Ubezpieczenie

Kupujący we własnym interesie zobowiązany jest do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty rzeczy znajdujących się w posiadaniu AluNord ApS. AluNord ApS wykupił tylko zwykłe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej bez specjalnego ubezpieczenia na przedmioty dostarczone przez kupującego.

8. Płatności

Termin płatności to 8 dni netto. W przypadku opóźnienia w płatności naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 2% za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wymagalności.

9. Odpowiedzialność

AluNord ApS nie ponosi odpowiedzialności za to, czy dostawa do kupującego jest odpowiednia do zamierzonego celu. AluNord ApS nie ponosi odpowiedzialności za porady udzielone kupującemu w związku z projektem, chyba że strony zawarły odrębne pisemne porozumienie.

10. Ustawa o zakupach

Pod innymi względami, do dostaw maszyn, innego sprzętu mechanicznego i elektronicznego, NL 92 mają zastosowanie ogólne warunki dostawy, które poprzedzają te warunki.

11. Reklamacje

Z chwilą otrzymania dostawy kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych kontroli, aby upewnić się, że dostawa jest zgodna z ustalonymi warunkami. Reklamacja dot. otrzymanej dostawy kupujący jest zobowiązany do dostarczenia na piśmie firmie AluNord ApS niezwłocznie po stwierdzeniu wady, nie później jednak niż 14 dni po otrzymaniu dostawy. W przypadku spóźnionej reklamacji kupujący traci wszelkie prawa z tytułu wady. W przypadku widocznych uszkodzeń transportowych lub brakujących jednostek transportowych kupujący, którego reklamacja ma być dochodzona, musi złożyć list przewozowy z podpisem przewoźnika. W przypadku braku podpisanego listu przewozowego kupujący traci wszelkie prawa z tytułu wady. Jeśli AluNord ApS może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia dostarczonego towaru, AluNord ApS ma zawsze prawo zwolnić się z odpowiedzialności poprzez ponowną obróbkę. W przypadku ponownego przetwarzania kupujący nie może dochodzić dalszych roszczeń wobec AluNord ApS. Jeżeli dostawa nie może być ponownie przetworzona przez AluNord ApS, kupującemu przysługuje zwrot kwoty zafakturowanej. Nie można dochodzić roszczeń wobec AluNord ApS z tytułu nieumiejętnego obchodzenia się, transportu lub przechowywania dostarczonych towarów przez kupującego. Odpowiedzialność AluNord ApS nigdy nie może przekroczyć kwoty 100 000 DKK. AluNord ApS nigdy nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku, stratę operacyjną lub inne straty pośrednie.

12. Zwrot towaru

Zwrot wadliwej dostawy musi zawsze odbywać się zgodnie z pisemnymi instrukcjami i instrukcjami AluNord ApS. Jeżeli zwrot dostawy nie zostanie dokonany przez kupującego zgodnie z instrukcjami AluNord ApS, a dostawa zostanie w rezultacie uszkodzona, kupującemu nie przysługują żadne roszczenia pierwotne ani wtórne.

13. Siła wyższa (Force Majeure)

AluNord ApS nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za niedotrzymanie zobowiązań dotyczących czasu dostawy, jeżeli wynika ono z okoliczności, na które AluNord ApS nie ma wpływu, czyli wynikające z działania siły wyższej. Te same warunki mają zastosowanie, jeśli podwykonawca przejęty przez AluNord ApS ponosi takie same konsekwencje uzasadniające zwolnienie, jak gdyby siła wyższa wystąpiła w samym AluNord ApS. W przypadku działania siły wyższej AluNord ApS ma wybór pomiędzy anulowaniem transakcji lub jej części, a dostawą, gdy tylko zostanie usunięta przeszkoda w normalnej dostawie. Siła wyższa obejmuje następujące czynniki: wojnę, klęski żywiołowe, mobilizację, niepokoje społeczne, zakazy importu – eksportu, ograniczenia walutowe, brak dostaw surowców – opcje transportu, brak siły roboczej, strajk, lockout oraz ograniczenia zwykłego procesu produkcyjnego, takie jak pożar, wypadki, uszkodzenie sprzętu produkcyjnego.

14. Spór między stronami umowy

Wszelkie spory między stronami umowy rozstrzygane są przez sądy powszechne, gdzie sąd w Korsør przyjęty jest jako pierwsza instancja. Umowa między stronami podlega prawu duńskiemu.

15. Odpowiedzialność za produkt

Odpowiedzialność za produkt uregulowana jest zgodnie z pkt. 36 w NL92 natomiast wzajemne stosunki pomiędzy kupującym a AluNord ApS zgodnie z pkt. 36 ostatnie zdanie ustala się zgodnie z pkt. 13 Warunków. Odpowiedzialność AluNord ApS nie może przekroczyć kwoty 100 000 DKK.

16. Inne przepisy prawne

Między stronami nie ma zastosowania międzynarodowe prawo sprzedaży nr 733 z dnia 7 grudnia 1989 r. W przeciwnym razie powyższe warunki mają pierwszeństwo przed deklaratoryjnymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego – w tym między innymi prawa duńskiego.